Tijdlijn poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter is ingesteld om langdurig ziekteverzuim zo veel mogelijk te beperken. Vanzelfsprekend volgt Werkwijs de aanpak en gedetailleerde richtlijnen van het UWV. Tegelijkertijd is Werkwijs groot voorstander van maatwerk. Ieder verzuim kent immers een eigen verhaal en een eigen verloop. Daar houdt Werkwijs rekening mee in de begeleiding.

Informatie over de Werkwijzer Poortwachter vind je op de website van het UWV. Een toelichting op de eigen aanpak van Werkwijs vind je in deze tijdlijn, die Werkwijs dikwijls afspreekt met opdrachtgevers.

Tussen 1 en 14 dagen: eerste contact met casemanager

Met de werkgever maakt Werkwijs afspraken over het moment van het eerste contact met de medewerker.  Dit kan zijn op de eerste dag van de ziekmelding, of op een later moment.  

Het eerste contact is belangrijk om direct nauw betrokken te zijn bij de medewerker en bij de werkgever.

6 weken: bedrijfsarts en probleemanalyse

Duurt het verzuim 6 weken en is de verwachting dat de ziekmelding mogelijk langer gaat duren, dan maakt de bedrijfsarts de probleemanalyse. Daarin staan de beperkingen. Ook staat in de probleemanalyse of de behandeling bijdraagt aan een optimaal herstel. Zijn er nog meer factoren die kunnen helpen om weer aan het werk te gaan? Dan staan ook die in de probleemanalyse. Werkwijs heeft afspraken met vaste onafhankelijke bedrijfsartsen.

Na een eerste bezoek, maar ook later, is het mogelijk om een taakgedelegeerde van Werkwijs in te zetten. De taakgedelegeerde heeft de expertise om met de medewerker in gesprek te gaan over de oorzaken van het verzuim en over mogelijke oplossingen. Deze inzet van de taakgedelegeerde is in afstemming met en onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

8 weken en verder: plan van aanpak en maatwerk

Het plan van aanpak verwoordt de visie van de werkgever en van de medewerker op het weer aan het werk kunnen gaan. Daarnaast leggen werkgever en de medewerker vast welke stappen mogelijk zijn, zoals behandeling of het deels oppakken van taken. De casemanager neemt de regie in het opstellen van het plan van aanpak. Ook zorgt de casemanager voor een goede afstemming over alle activiteiten en legt de gemaakte afspraken zorgvuldig vast voor het re-integratiedossier.

Week 42 tot 46, ziekmelding bij UWV

Na de 42 weken meldt de werkgever, de medewerker ziek bij het UVW. In de periode tot week 52 (1 jaar ziek) kijken werkgever en de medewerker samen met de casemanager van Werkwijs terug op het afgelopen jaar. Wat is de voortgang, of juist niet? Maar vooral, wat is er nodig om weer aan het werk te kunnen?

Na 1 jaar: inschakelen arbeidsdeskundige

Als een werknemer bijna een jaar ziek is, heb je als werkgever een arbeidsdeskundige nodig om een vervolgroute te bepalen en een arbeidsdeskundig rapport op te stellen. Een arbeidsdeskundig rapport geeft helderheid over de mogelijkheid van terugkeer in de functie of re-integratie in een andere functie, binnen of buiten het bedrijf. Werkwijs heeft zelf arbeidsdeskundige expertise in huis. Als dit conflicteert met andere rollen die Werkwijs voor jouw bedrijf vervult, dan zet Werkwijs graag haar brede netwerk in, met daarin diverse arbeidsdeskundigen.

Jaar 2: Re-integratie in eerste spoor of tweede spoor

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid over de gekozen richting in de re-integratie en de mogelijkheden voor de medewerker om aan het werk te gaan. Het eerste spoor zich richt op terugkeer binnen de organisatie en wat daarvoor nodig is. Het tweede spoor richt zich op een toekomst buiten de organisatie. De casemanager van Werkwijs begeleidt zowel het eerste als tweede spoor.  Voor het tweede spoor trekt Werkwijs een externe coach aan (dus buiten Werkwijs) voor het adviseren en begeleiden van de medewerker. Casemanager en coach hebben regelmatig contact om vast te stellen waar de gunstigste mogelijkheden liggen en hoe ze de medewerker en werkgever hierbij optimaal kunnen ondersteunen. Deze afstemming is belangrijk om samen tot de beste oplossing te komen. De conclusies leggen ze vast in het dossier.

Einde jaar 2

Als na 2 jaar re-integratie binnen of buiten het bedrijf niet mogelijk is, volgt een WIA-aanvraag. Werkwijs blijft ook in deze fase betrokken, onder andere door samen met de medewerker naar het UWV te gaan als dat gewenst is. Een goede toelichting en duiding van het dossier helpt bij een voorspoedige afhandeling van de aanvraag en een beslissing van het UWV. Een beslissing die recht doet aan de situatie van de medewerker.

Wilt u weten wat we kunnen betekenen?

Stel je vraag